Đăng ký

Giải bài 31 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x\(^2\) + 5xy – 1

N = 5x\(^2\) + xyz – 5xy + 3 – y.

Tính M + N; M – N; N – M.

Hướng dẫn giải

M + N = \((3xyz-3x^2+5xy-1)+(5x^2+xyz-5xy+3-y)\)

           = \(3xyz -3x^2+5xy-1+5x^2+xyz-5xy+3-y\)

           = \((3xyz+xyz)+(-3x^2+5x^2)+(5xy-5xy)-y+(-1+3)\)

           = \(4xyz+2x^2-y+2\)

M - N = \((3xyz-3x^2+5xy-1)-(5x^2+xyz-5xy+3-y)\)

          = \(3xyz -3x^2+5xy-1-5x^2-xyz+5xy-3+y\)

          = \((3xyz-xyz)+(-3x^2-5x^2)+(5xy+5xy)+y+(-1-3)\)

          = \(2xyz-8x^2+10xy+y-4\)

N - M = \((5x^2+xyz-5xy+3-y)-(3xyz-3x^2+5xy-1)\)

          = \(5x^2+xyz-5xy+3-y-3xyz+3x^2-5xy+1\)

          = \((5x^2+3x^2)+(xyz-3xyz)+(-5xy-5xy)-y+(3+1)\)

          = \(8x^2-2xyz-10xy-y+4\)