Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Toán lớp 7

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 54 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: frac{x}{3} = frac{y}{5} = frac{x+y}{3+5} = frac{16}{8} = 2 Vì theo đề bài cho:

Bài 54 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: frac{x}{3} = frac{y}{5} = frac{x+y}{3+5} = frac{16}{8} = 2 Vì theo đề bài cho:

Bài 55 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: x: 2 = y: 5 tức là:  frac{x}{2} = frac{y}{5} Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:  frac{x}{2} = frac{y}{5}

Bài 55 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: x: 2 = y: 5 tức là:  frac{x}{2} = frac{y}{5} Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:  frac{x}{2} = frac{y}{5}

Bài 56 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi x m là chiều rộng, y m là chiều dài x, y >0 Tỉ số giữa hai cạnh là frac{2}{5} nên suy ra frac{x}{y} = frac{2}{5} 

Bài 56 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi x m là chiều rộng, y m là chiều dài x, y >0 Tỉ số giữa hai cạnh là frac{2}{5} nên suy ra frac{x}{y} = frac{2}{5} 

Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng Theo đề bài ta có: dfrac{x}{2}= dfrac{y}{4} = dfrac{z}{5} và x

Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng Theo đề bài ta có: dfrac{x}{2}= dfrac{y}{4} = dfrac{z}{5} và x

Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi x, y lần lượt là số cây trồng được của lớp 7A, 7B. Theo đề bài ta có: dfrac{x}{y}= 0,8=dfrac{8}{10}=dfrac{4}{5} Rightar

Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi x, y lần lượt là số cây trồng được của lớp 7A, 7B. Theo đề bài ta có: dfrac{x}{y}= 0,8=dfrac{8}{10}=dfrac{4}{5} Rightar

Bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

a {{2,04} over { 3,12}} = {{204} over {312}} b {{ 1{1 over 2}} over {1,25}} = {{{{ 3} over 2}} over {1,25}} =   {{150} over {125}} c {4 over {5{3 over 4}}} = {4 over {{{23} over 4}}} = {{16} over {23}} d {{10{3 over 7}} over {5{3 over {14}}}} = {{{{73} over 7}} over {{{73}

Bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

a {{2,04} over { 3,12}} = {{204} over {312}} b {{ 1{1 over 2}} over {1,25}} = {{{{ 3} over 2}} over {1,25}} =   {{150} over {125}} c {4 over {5{3 over 4}}} = {4 over {{{23} over 4}}} = {{16} over {23}} d {{10{3 over 7}} over {5{3 over {14}}}} = {{{{73} over 7}} over {{{73}

Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

a left {{1 over 3}x} right:{2 over 3} = 1{3 over 4}:{2 over 5} Rightarrow{x over 3}:{2 over 3} = {7 over 4}:{2 over 5} Rightarrow {x over 3}.{3 over 2} = {7 over 4}.{5 over 2} Rightarrow {x over 2} = {{35} over 8} Rightarrow x = {{35.2} over 8} = {{35} over 4} b begin{a

Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

a left {{1 over 3}x} right:{2 over 3} = 1{3 over 4}:{2 over 5} Rightarrow{x over 3}:{2 over 3} = {7 over 4}:{2 over 5} Rightarrow {x over 3}.{3 over 2} = {7 over 4}.{5 over 2} Rightarrow {x over 2} = {{35} over 8} Rightarrow x = {{35.2} over 8} = {{35} over 4} b begin{a

Bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: begin{array}{l} frac{x}{2} = frac{y}{3} Rightarrow frac{x}{8} = frac{y}{{12}}; frac{y}{4} = frac{z}{5} Rightarro

Bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a + c + e}}{{b + d + f}} = frac{{a c + e}}{{b d + f}} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: begin{array}{l} frac{x}{2} = frac{y}{3} Rightarrow frac{x}{8} = frac{y}{{12}}; frac{y}{4} = frac{z}{5} Rightarro

Bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Đặt k=dfrac{x}{2} = dfrac{y}{5}. Do đó x = 2k, y = 5k     1 Theo đề bài xy = 10        2 Thay 1 và 2 ta được: 2k.5k = 10 Rightarrow 10{k^2} = 10 Rightarrow {k^2} = 1 Rightarrow k =  pm 1 Với k = 1 ta được dfrac{x}{2} = dfrac{y}{5} = 1 Rightarrow x = 2;y = 5 Với k = 1 ta đư

Bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Đặt k=dfrac{x}{2} = dfrac{y}{5}. Do đó x = 2k, y = 5k     1 Theo đề bài xy = 10        2 Thay 1 và 2 ta được: 2k.5k = 10 Rightarrow 10{k^2} = 10 Rightarrow {k^2} = 1 Rightarrow k =  pm 1 Với k = 1 ta được dfrac{x}{2} = dfrac{y}{5} = 1 Rightarrow x = 2;y = 5 Với k = 1 ta đư

Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Ta có :  {a over b} = {c over d},  suy ra {a over c} = {b over d} Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có {a over c} = {b over d} = {{a + b} over {c + d}} = {{a b} over {c d}}        Suy ra: {{a + b} over {a b}} = {{c + d} over {c d}}

Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Ta có :  {a over b} = {c over d},  suy ra {a over c} = {b over d} Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có {a over c} = {b over d} = {{a + b} over {c + d}} = {{a b} over {c d}}        Suy ra: {{a + b} over {a b}} = {{c + d} over {c d}}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Toán lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!