Đăng ký

Giải bài 33 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính tổng của hai đa thức:

a) M = x\(^2\)y + 0,5xy\(^3\) – 7,5x3y\(^2\) + x\(^3\) và N = 3xy\(^3\) – x\(^2\)y + 5,5x\(^3\)y\(^2\)

b) P = x\(^5\) + xy + 0,3y\(^2\) – x\(^2\)y\(^3\) – 2 và Q = x\(^2\)y\(^3\) + 5 – 1,3y\(^2\)

Hướng dẫn giải

a) M + N = (x\(^2\)y + 0,5xy\(^3\) – 7,5x3y\(^2\) + x\(^3\)) + (3xy\(^3\) – x\(^2\)y + 5,5x\(^3\)y\(^2\) )

               = \(x^2y+0,5xy^3-7,5x^3y^2+x^3+3xy^3-x^2y+5,5x^3y^2\)

               = \((x^2y-x^2y)+(0,5xy^3+3xy^3)+(-7,5x^3y^2+5,5x^3y^2)+x^3\)

               = \(3,5xy^3-2x^3y^2+x^3\)

b) P + Q = \((x^5+xy+0,3y^2-x^2y^3-2)+(x^2y^3+5-1,3y^2)\)

               = \(x^5 +xy+0,3y^2-x^2y^3-2+x^2y^3+5-1,3y^2\)

               = \(x^5+xy+(0,3y^2-1,3y^2)+(-x^2y^3+x^2y^3)+(-2+5)\)

               = \(x^5+xy-y^2+3\)