Đăng ký

Giải bài 29 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Tính: a) (x + y) + (x - y) ; b) (x + y) - (x - y)

Hướng dẫn giải

a) (x+y) + (x-y) = x + y + x - y = (x+x) + (y-y) = 2x

b) (x+y) - (x-y) = x + y - x + y = (x-x) + (y+y) = 2y

shoppe