Đăng ký

Giải bài 38 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các đa thức:

       A =  \(x^2-2y+xy+1\)

       B = \(x^2+y-x^2y^2-1\)

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B;         b) C + A = B.

Hướng dẫn giải

a) C = A + B = \((x^2-2y+xy+1)+(x^2+y-x^2y^2-1)\)

        = \(x^2-2y+xy+1+x^2+y-x^2y^2-1\)

        = \((x^2+x^2)+(-2y+y)+xy-x^2y^2+(1-1)\)

        = \(2x^2-y+xy-x^2y^2\)

b) C + A = B suy ra C = B - A

    C = \((x^2+y-x^2y^2-1)-(x^2-2y+xy+1)\)

        = \(x^2+y-x^2y^2-1-x^2+2y-xy-1\)

        = \((x^2-x^2)+(y+2y)-x^2y^2-xy+(-1-1)\)

        = \(3y-x^2y^2-xy-2\)