Bài 7. Tỉ lệ thức - Toán lớp 7

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7. Tỉ lệ thức được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 44 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

a 1,2: 3,24 = 120 : 324 = 10:27 b 2frac{1}{5} : frac{3}{4} = frac{11}{5} : frac{3}{4} = frac{11}{5}. frac{4}{3} = 44: 15 c frac{2}{7} : 0,42 = frac{2}{7} : frac{42}{100} = frac{2}{7} . frac{100}{42} = frac{200}{294} = frac{100}{147} = 100: 147

Bài 44 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

a 1,2: 3,24 = 120 : 324 = 10:27 b 2frac{1}{5} : frac{3}{4} = frac{11}{5} : frac{3}{4} = frac{11}{5}. frac{4}{3} = 44: 15 c frac{2}{7} : 0,42 = frac{2}{7} : frac{42}{100} = frac{2}{7} . frac{100}{42} = frac{200}{294} = frac{100}{147} = 100: 147

Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: frac{a}{b} = frac{c}{d} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: 28: 14 = frac{2}{1}; 2frac{1}{2}: 2= frac{5}{4}; 8:4 = frac{2}{1} ; frac{1}{2}: frac{2}{3} = frac{3}{4}; 3:10 = {3 over {10}} 2,1: 7 = frac{3}{10}; frac{3}{0,3} = frac{10}{1} Ta lậ

Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: frac{a}{b} = frac{c}{d} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: 28: 14 = frac{2}{1}; 2frac{1}{2}: 2= frac{5}{4}; 8:4 = frac{2}{1} ; frac{1}{2}: frac{2}{3} = frac{3}{4}; 3:10 = {3 over {10}} 2,1: 7 = frac{3}{10}; frac{3}{0,3} = frac{10}{1} Ta lậ

Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta có tính chất của tỉ lệ thức: frac{a}{b} = frac{c}{d} Rightarrow ad = bc LỜI GIẢI CHI TIẾT a frac{x}{27} = frac{2}{3,6}  begin{array}{l} 3,6.x =  2.27 3,6.x =  54 x=54:3,6  x =  15 end{array} b  begin{array}{l}   0,52:x =  9,36:16,38 frac{{ 0,52}}{x} = frac{{ 9,36}}{

Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta có tính chất của tỉ lệ thức: frac{a}{b} = frac{c}{d} Rightarrow ad = bc LỜI GIẢI CHI TIẾT a frac{x}{27} = frac{2}{3,6}  begin{array}{l} 3,6.x =  2.27 3,6.x =  54 x=54:3,6  x =  15 end{array} b  begin{array}{l}   0,52:x =  9,36:16,38 frac{{ 0,52}}{x} = frac{{ 9,36}}{

Bài 47 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT a Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức 6.63 = 9. 42 frac

Bài 47 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT a Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức 6.63 = 9. 42 frac

Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ tỉ lệ thức frac{15}{5,1} = frac{35}{11,9} ta có đư

Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ tỉ lệ thức frac{15}{5,1} = frac{35}{11,9} ta có đư

Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra a Ta có: 3,5.21 = 73,5 và

Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra a Ta có: 3,5.21 = 73,5 và

Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1

Vậy số cần điền vào ô trống là 14.   Tương tự ta được:

Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1

Vậy số cần điền vào ô trống là 14.   Tương tự ta được:

Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6 Do đó có 4 tỉ lệ thức: begin{a

Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức. begin{array}{l} ad = bc TH1:,,frac{a}{b} = frac{c}{d} TH2:,,frac{a}{c} = frac{b}{d} TH3:,,frac{d}{b} = frac{c}{a} TH4:,frac{d}{c} = frac{b}{a} end{array} LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6 Do đó có 4 tỉ lệ thức: begin{a

Bài 52 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Ta có: frac{a}{b} = frac{c}{d} Rightarrow ad = bc. Nên ta tìm tỉ lệ thức có hệ thức nhân chéo là ad = bc LỜI GIẢI CHI TIẾT Đáp án A sai vì: frac{a}{c} = frac{d}{b} Rightarrow ab = cd, Đáp án B sai vì: frac{a}{b} = frac{d}{c} Rightarrow ac = bd,, Đáp án C là đúng, vì: frac{d}{b} =

Bài 52 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Ta có: frac{a}{b} = frac{c}{d} Rightarrow ad = bc. Nên ta tìm tỉ lệ thức có hệ thức nhân chéo là ad = bc LỜI GIẢI CHI TIẾT Đáp án A sai vì: frac{a}{c} = frac{d}{b} Rightarrow ab = cd, Đáp án B sai vì: frac{a}{b} = frac{d}{c} Rightarrow ac = bd,, Đáp án C là đúng, vì: frac{d}{b} =

Bài 53 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Kiểm tra: frac{{6frac{1}{5}}}{{5frac{1}{6}}} = frac{{frac{{6.5 + 1}}{5}}}{{frac{{5.6 + 1}}{6}}} = frac{{31}}{5}:frac{{31}}{6} = frac{{31}}{5}.frac{6}{{31}} = frac{6}{5} Ta có thể viết được các tỉ số khác nhau cũng có thể rút gọn như vậy Chẳng hạn: frac{{8frac{1}{7}}}{{7frac{1}{8}}}

Bài 53 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Kiểm tra: frac{{6frac{1}{5}}}{{5frac{1}{6}}} = frac{{frac{{6.5 + 1}}{5}}}{{frac{{5.6 + 1}}{6}}} = frac{{31}}{5}:frac{{31}}{6} = frac{{31}}{5}.frac{6}{{31}} = frac{6}{5} Ta có thể viết được các tỉ số khác nhau cũng có thể rút gọn như vậy Chẳng hạn: frac{{8frac{1}{7}}}{{7frac{1}{8}}}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7. Tỉ lệ thức - Toán lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!