Đăng ký

Giải bài 35 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Cho hai đa thức:

M =  \(x^2-2xy+y^2\)

N =  \(y^2+2xy+x^2+1\)

a) Tính M + N;

b) Tính M – N.

Hướng dẫn giải

a) M + N = (\(x^2-2xy+y^2\)) + (\(y^2+2xy+x^2+1\))

               = \(x^2-2xy+y^2+y^2+2xy+x^2+1\)

               = \((x^2+x^2)+(-2xy+2xy)+(y^2+y^2)+1\)

               = \(2x^2+2y^2+1\)

b) M - N = (\(x^2-2xy+y^2\)) - (\(y^2+2xy+x^2+1\))

              = \(x^2-2xy+y^2-y^2-2xy-x^2-1\)

              = \((x^2-x^2)+(-2xy-2xy)+(y^2-y^2)-1\)

              = \(-4xy - 1\)