Đăng ký

Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) \(225\);                    b) \(1800\);                     

c) \(1050\);                  d) \(3060\).

Hướng dẫn giải

Phân tích từng số ra thừa số nguyên tố sau đó ta tìm được các ước của nó

Lời giải chi tiết

a) 

\(225 = {3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(3\) và \(5\);           

b)

 

\(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(2, 3, 5\);                    

c)

 

\(1050 = 2 . 3 . 5^2. 7\) chia hết cho \(2, 3, 5, 7\);                

d)

\(3060 = {2^2}{.3^2}.5.17\) chia hết cho \(2, 3, 5, 17\).

shoppe