Đăng ký

Giải bài 125 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 60 ;             b) 84 ;             c) 285

d) 1035 ;         e) 400 ;         g) 1000000

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Có hai cách phân tích một số tự nhiên n (n > 1) ra thừa số nguyên tố.

Cách 1: Phân tích theo cột dọc: Chia số n cho một số nguyên tố (xét từ nhỏ đến lớn), rồi chia thương tìm được cho một số nguyên tố (cũng từ nhỏ đến lớn), cứ tiếp tục như vạy cho đến khi thương bằng 1.

Cách 2: Phân tích theo hàng ngang: Viết n dưới dạng một tích các thừa số, mỗi thừa số lại viết thành tích cho đến khi các thừa số đều là số nguyên tố.

Giải:

a) \(60=2^2.3.5;\)                  b) \(84=2^2.3.7;\)

c) \(285=3.5.19;\)                d) \(1035=3^2.5.23;\)

e) \(400=2^4.5^2;\)                 g) \(1000000=2^6.5^6.\)

shoppe