Đăng ký

Giải bài 130 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:

            51; 75; 42; 30

Hướng dẫn giải

51 = 3.17. Vậy Ư(51) = {1, 3, 17, 51}.

75 = 3.25 = 3.5.5 = 3.\(5^2\). Vậy Ư(75) = {1, 3, 5, 15, 25, 75}.

42 = 2.21 = 2.3.7. Vậy Ư(42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}.

30 = 2.15 = 2.3.5. Vậy Ư(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}.