Đăng ký

Giải bài 126 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như sau:

                120 = 2.3.4.5;

                306 = 2.3.51;

                567 = \(9^2\).7

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố thì các thừa số phải là số nguyên tố.

Giải:

An phân tích không đúng vì vế phải có chứa thừa số không phải là số nguyên tố (4; 51; \(9^2\)).

Cần sửa lại như sau:

\(120=2^3.2.5;\)               \(306=2.3^2.17;\)                \(567=3^4.7\)

shoppe