Đăng ký

Giải bài 127 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết các số sau chia hết cho các số nguyên tố nào?

a) 225 ;         b) 1800 ;         c) 1050 ;         d) 3060

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các số nguyên tố có mặt trong phân tích số a ra thừa số nguyên tố đều là ước của số a.

Giải:

a) \(225=3^2.5^2\) nên 225 chia hết cho các số nguyên tố 3 và 5.

b) \(1800=2^3.3^2.5^2\) nên 1800 chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5.

c) \(1025=2.3.5^2.7\) nên 1050 chia hét cho các số nguyên tố 2, 3, 5, 7.

d) \(3060=2^2.3^2.5.17\) nên 3060 chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5, 17.