Đăng ký

Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài
Tìm số nguyên x, biết:

a) 2x – 35 = 15;           b) 3x + 17 = 2;             c) |x – 1| = 0

Hướng dẫn giải
chi tiết