Đăng ký

Tìm ULmax khi L thay đổi 

\(L=L_0\) để  \(U_{Lmax}\)

+) Khi  \(Z_L=\dfrac{R^2+Z_C^2}{Z_C} \Leftrightarrow \dfrac{Z_L-Z_C}{R}.\dfrac{Z_C}{R}=1\) thì:

\(U_{Lmax}=\dfrac{U\sqrt{R^2+Z_C^2}}{R}=\dfrac{U}{\cos \varphi_{RC}}\)  khi đó:  \(\vec{U} \bot \vec U_{RC}\)

Hệ quả của  \(\vec{U} \bot \vec {U_{RC}}\)

+)  \(U_{Lmax}^2=U^2+U_{RC}^2\)

+) \(U_{Lmax}(U_{Lmax}-U_C)=U^2\)

+) \(U_C(U_{Lmax}-U_C)=U_R^2\)

+) \(\dfrac{1}{U_R^2}=\dfrac{1}{U^2}+\dfrac{1}{U_{RC}^2}\)

+) \(\left (\dfrac{u}{U} \right )^2+\left (\dfrac{u_{RC}}{U_{RC}} \right )^2=2\)

+) \(\tan \varphi.\tan \varphi_{RC}=1\)

Công thức liên quan:

Tìm URCmax, URCmin

Tính tần số góc để công suất cực đại

>>>Tham khảo thêm: Trọn bộ công thức vật lý 10,11,12 mới nhất, đầy đủ nhất phục vụ cho việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.