Đăng ký

Giải bài 28-29.2 Trang 79 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.