Đăng ký

Giải bài 74 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 541 + (218 - x) = 735;                                      

b) 5(x + 35) = 515;

c) 96 - 3(x + 1) = 42;                                           

d) 12x - 33 = \(3^2.3^3.\).

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

- Muốn tìm một số hạng trong phép cộng hai số, ta lấy tổng trừ số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tím số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Giải:

a) 541 + (218 - x) = 735

 218 - x = 735 - 541

 218 - x = 194.

 x = 218 - 194.

 x = 24.   

b) 5(x + 35) = 515

 x + 35 = 515 : 5

 x + 35 = 103.

 x = 103 - 35 =68.

c) Từ 96 - 3(x + 1) = 42

 3(x + 1) = 96 - 42

 3(x + 1)= 54.

  x + 1  = 18.

 x = 18 - 1

 x = 17.                                  

d) Từ 12x - 33 = 32 . 33

 12x - 33 = 243

 12x = 243 + 33

 12x = 276

  x = 276 : 12

  x = 23.

 

 

shoppe