Đăng ký

Giải bài 73 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \(5.4^2-18:3^2;\)

b) \(3^3.18-3^3.12;\)

c) \(39.213+87.39;\)

d) \(80-[130-(12-4)^2].\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Lũy thừa \(\rightarrow\) Nhân và chia \(\rightarrow\) Cộng và trừ

Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc:

\(() \rightarrow [] \rightarrow \) {}

Chú ý áp dụng tính chất: a.b + a.c = a.(b + c) để tính nhanh hơn.

Giải:

a) \(5.4^2-18:3^2=5.16-18:9=80-2=78;\)

b) \(3^3.18-3^3.12=27.18-27.12=27.(18-12)=27.6=162;\)

c) \(39.213+87.39=39.(213+87)=39.300=11700;\)

d) \(80-[130-(120-4)^2]=80-(130-8^2)=80-(130-64)=80-66=14.\)