Đăng ký

Giải bài 6 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2.

   a) Tính giá trị y tương ứng của mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau: 

x -2,5 -2,25 -1,5 -1 0 1 1,5 2,25 2,5
y = 0,5x                  
y = 0,5x + 2                  

   b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị?

Hướng dẫn giải

   a) Tìm giá trị tương ứng của y theo x ta được bẳng giá trị sau:

  -2,5 -2,25 -1,5 -1 0 1 1,5 2,25 2,5
y = 0,5x -1,25 -1,125 -0,75 -0,5 0 0,5 0,75 1,125 1,25
y = 0,5x + 2 0,75 0,875 1,25 1,5 2 2,5 2,75 3,125 3,25

   b) Nhận xét: Khi biến x lấy cùng một giá trị thì giá trị tương ứng của hàm số y=0,5x+2 luôn lớn hơn giá trị tương ứng của hàm số y=0,5x là 2 đơn vị.

shoppe