Đăng ký

Giải bài 1 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    a) Cho hàm số 

Tính: f(-2);    f(-1);    f(0);    f(1/2);    f(1);    f(2);    f(3)

   b) Cho hàm số

                Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

   Tính: g(-2);    g(-1);    g(0);    g(1/2);    g(1);    g(2);    g(3)

  c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lấy cùng một giá trị?

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn: 

  Tính \(f(x_0)\) bằng cách thay \(x= x_0 \) vào f(x)

   Giải: 

   Tính \(f(x) = \frac{2}{3}x \)

   Thay x= -2 vào f(x) ta được \(f(-2) = \frac{2}{3}(-2)= - \frac{4}{3}\)

  Tương tự:

  \(f(-1)=- \frac{2}{3}\)

 \(f(0) =0 \)\(f (\frac{1}{2})=\frac{1}{3}\)

 \( f(1)= \frac{2}{3}\);

 \(f(2)= \frac{4}{3}\);

 \(f(3) =2.\)

 b) \(y= g(x) = \frac{2}{3}x+3\)

  Thay x=-2 vào g(x) ta được: \(g(-2)= \frac{2}{3} (-2)+3= \frac{5}{3}\)

  Tương tự:

  \(g(-1) =\frac{7}{3};\)

  \(g(0)=3;\)

 \(g(\frac{1}{2})=\frac{10}{3}\)

 \(g(1)= \frac{11}{3};\)

 \(g(2) =\frac{13}{3}\)

 \(g(3)= 5\).

 c) Nhận xét: Với cùng một giá trị của biến số x, giá trị của hàm số y = g(x) luôn lớn hơn giá trị của hàm số f(x) là 3 đơn vị.

shoppe