Đăng ký

Giải bài 5 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (hình 5). 

   b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại các điểm có tung độ y = 4 lần lượt cắt các đường thẳng y = 2x, y = x tại hai điểm A và B.

   Tìm tọa độ các điểm A, B, tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

 Hình 5

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn: 

   Đồ thị hàm số: 

   y=a.x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1;a). Nếu điểm M\((x_M;y_M)\) thuộc đường thẳng y=a.x thì tọa độ điểm M thỏa mãn: \(y_M=x.a_M\) 

      Giải: 

      a) Đồ thị hàm số y= ax đi qua O(0;0) và M(1;1) 

      Đồ thị hàm số y=2x đi qua O(0;0) và N(1;2) 

   

     b)  

   

   - Tọa độ điểm A: cho y=4 thì 2x=4 nên x=2, ta có A(2;4).

   - Tọa độ điểm B: cho y =4 thì x=4, ta có B(4,4).

   - Tính chu vi, diện tích tam giác OAB: 

      từ hình vẽ ta có: AB=4-2= 2(cm) 

    Áp dụng định lý Py-ta-go: 

    OA= \( \sqrt{2^2+4^2}= 2\sqrt{5}\) (cm)

    OB= \(\sqrt{4^2}+\sqrt{4}=4\sqrt{2}\) (cm)

    Chu vi tam giác OAB: P= \( 2+ 2\sqrt{5}+4\sqrt{2} \approx 12,13(cm)\)

    Diện tích tam giác OAB: S= \( \frac{1}{2}.2.4=4(cm^2)\)