Đăng ký

Giải bài 4 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Đồ thị hàm số y =  \( \sqrt{3}\) x được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 4. Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó. 

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   - Vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 1 đơn vị, có một đỉnh là O, đường chéo OB có độ dài là \(\sqrt{2}\).

  - Vẽ hình chữ nhật có một đỉnh là O, cạnh CD=1 và cạnh OC=OB = \(\sqrt{2}\) ta được đường chéo OD = \(​​​​\sqrt{3}\) .

   - Vẽ hình chữ nhật có một đỉnh là O, có một cạnh bằng 1 đơn vị và một cạnh có độ dài bằng \(​​​​\sqrt{3}\) ta được điểm A( 1; \(​​​​\sqrt{3}\)

   - Vẽ đường thẳng qua gốc tọa độ O và điểm A ta được đồ thị của hàm số y=\(​​​​\sqrt{3 }x\)