Đăng ký

Giải bài 53 trang 25 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ mua vở loại I ?

b) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu tổng số tiền chia cho số tiền mua một quyển vở được thương là q và còn dư, thì số vở nhiều nhất mà Tâm mua được là q quyển vở.

Giải:

a) 21000 chia cho 2000 được 10, còn dư. Vậy Tâm mua được nhiều nhất 10 quyển vở loại I.

b) 21000 chia 1500 được 14. Vậy Tâm mua được nhiều nhất 14 quyển vở loại II.