Đăng ký

Giải bài 52 trang 25 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp:

14.50;     16.25

b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với một số thích hợp:

2100:50;     1400:25

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp chia hết):

132:12;     96:8

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) Áp dụng tính chất: a.b = (a : c).(b.c)

Sao cho b.c bằng một số chẵn chục, chẵm trăm...

b) a : b = (a.c) : (b.c)

Sao cho a.c hoặc b.c bằng một số chẵn chục, chẵn trăm...

c) (a + b) : c = a : c + b : c

Sao cho a : c hoặc b : c bằng một số chẵn chục, chẵn trăm...

Giải:

a) 14.50 = (14 : 2).(50.2) = 7.100 = 700;

16.25 = (16:4) . (25.4 ) = 4.100 = 400

b)

2100:50 = (2100.2) : (50.2) = 4200 : 100 = 42

1400:25 = (1400.4) : (25.4) = 5600 : 100 = 56

c)

132:12 = (120 + 12) : 12 = 120:12 + 12:12 = 10 + 1 = 11

96:8 = (88 + 8): 8 = 88:8 + 8:8 = 11 + 1 = 12