Đăng ký

Giải bài 51 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) 5 – (7 - 9); b) (-3) – (4 - 6)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thay phép trừ bằng phép cộng các số đối rồi áp dụng quy tắc cộng các số nguyên.

Giải:

a) 5 - (7 - 9) = 5 - [7 + (-9)] = 5 - (-2) = 5 + 2 = 7;

b) (-3) - (4 - 6) = (-3) - [4 + (-6)] = (-3) - (-2) = (-3) + 2 = -1.