Đăng ký

Giải bài 54 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 + x = 3; b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng mối quan hệ giữa các số hạng với tổng hoặc hiệu:

- Một số hạng bằng tổng trừ số hạng kia.

- Số bị trừ bằng hiệu cộng số trừ.

- Số trừ bằng số bị trừ trừ hiệu.

Giải:

a) 2 + x = 3                  b) x + 6 = 0                  c) x + 7 = 1

    x = 3 -2                        x = 0 - 6                       x = 1 - 7

    x = 1.                           x = -6.                           x = -6.