Đăng ký

Giải bài 55 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dựa vào phép trừ hai số nguyên âm.

Giải:

Đồng ý với ý kiến của Hồng và Lan.

Ví dụ 1: (-2) - (-1) = -1, hiệu (-1) lớn hơn số bị từ (-2) (ý kiến của Hồng).

Ví dụ 2: (-2) - (-3) = 1, hiệu (1) lớn hơn số bị trừ (-2) và lớn hơn số trừ (-3( (ý kiến của Lan).