Đăng ký

Giải bài 60 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65); b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm cặp số giống nhau thành một hiệu.

Giải:

a) \((27+65)+(346-27-65)=27+65+346-27-65\)

     \(=(27-27)+(65-65)+346=0+0+346=346;\)

b) \((42-69+17)-(42+17)=42-69+17-42-17\)

     \(=(42-42)+(17-17)-69=0+0-69=-69.\)