Đăng ký

Giải bài 59 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 – 75) - 2736; b) (-2002) – (57 - 2002)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm cặp số giống nhau thành một hiệu.

Giải:

a) \((2736-75)-2736=2736-75-2736\)

     \(=(2736-2736)-75=0-75=-75;\)

b) \((-2002)-(57-2002)=-2002-57+2002\)

     \(=(-2002+2002)-57=0-57=-57.\)