Đăng ký

Giải bài 58 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14 ) + 52; b) (-90) – (p + 10) + 100
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Bỏ dấu ngoặc rồi thực hiện phép tính.

Giải:

a) \(x+22+(-14)+52=x+22-14+52\)

    \(=x+(22-14+52)=x+60.\)

b) \((-90)-(p+10)+100=-90-p-10+100\)

    \(=(100-90-10)-p=0-p=-p.\)

shoppe