Đăng ký

Giải bài 57 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17; b) 30 + 12 + (-20) + (-12)c) (-4) + (-440) + (-6) + 440; d) (-5) + (-10) + 16 + (-1)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thay đổi vị trí số hạng và bỏ ngoặc hoặc đặt dấu ngoặc một cách thích hợp rồi tính.

Giải:

a) \((-17)+5+8+17=-17+5+8+17\)

    \(=(-17+17)+(5+8)=0+13=13;\)

b) \(30+12+(-20)+(-12)=30+12-20-12\)

    \(=(30-20)+(12-12)=10+0=10;\)

c) \((-4)+(-440)+(-6)+440=-4-440-6+440\)

    \(=(440-440)-(4+6)=0-10=-10;\)

d) \((-5)+(-10)+16+(-1)=-5-10+16-1\)

    \(=(16-1)-(5+10)=15-15=0.\)