Đăng ký

Giải bài 47 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

2 - 7; 1 - (-2); (-3) - 4; (-3) – (-4)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức: a - b = a + (-b).

Giải:

2 - 7 = 2 + (-7) = -5;                (-3) - 4 = (-3) + (-4) = -7;

1 - (-2) = 1 + 2 =3;                  (-3) - (-4) = (-3) + 4 = 1.