Đăng ký

Giải bài 35 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Rút gọn rồi qui đồng mẫu các phân số:

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(\dfrac{-15}{90}=\dfrac{-1}{6};\dfrac{120}{600}=\dfrac{1}{5};\dfrac{-75}{150}=\dfrac{-1}{2}\)

\(\dfrac{-1}{6}=\dfrac{-5}{30};\dfrac{1}{5}=\dfrac{6}{30};\dfrac{-1}{2}=\dfrac{-15}{30}.\)

b) \(\dfrac{54}{-90}=\dfrac{-3}{5};\dfrac{-180}{288}=\dfrac{-5}{8};\dfrac{60}{-135}=\dfrac{-4}{9};\)

\(\dfrac{-3}{5}=\dfrac{-216}{360};\dfrac{-5}{8}=\dfrac{-225}{360};\dfrac{-4}{9}=\dfrac{-160}{360}.\)