Đăng ký

Giải bài 33 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Viết các phân số dưới dạng mẫu số dương.

Rút gọn các phân số chưa tối giản.

Quy đồng mẫu số.

Giải:

a) \(\dfrac{3}{-20}=\dfrac{-3}{20};\dfrac{-11}{-30}=\dfrac{11}{30}\)

\(\dfrac{-3}{20}=\dfrac{-3.3}{20.3}=\dfrac{-9}{60};\dfrac{11}{30}=\dfrac{11.2}{30.2}=\dfrac{22}{60};\dfrac{7}{15}=\dfrac{7.4}{15.4}=\dfrac{28}{60}.\)

b) \(\dfrac{-6}{-35}=\dfrac{6}{35};\dfrac{27}{-180}=\dfrac{-27}{180}=\dfrac{-3}{20};\dfrac{-3}{-28}=\dfrac{3}{28}\)

\(\dfrac{6}{35}=\dfrac{6.4}{35.4}=\dfrac{24}{140};\dfrac{-3}{20}=\dfrac{-3.7}{20.7}=\dfrac{-21}{140};\dfrac{3}{28}=\dfrac{3.5}{28.5}=\dfrac{15}{140}.\)