Đăng ký

Giải bài 30 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số sau:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) 120 là bội của 40 nên lấy 120 là mẫu chung.

b) Trước hết, rút gọn \(\dfrac{24}{146}=\dfrac{12}{73}.\)

c) Nhận xét: 60.2 = 120 chia hết cho 30 và 40 nên lấy 120 là mẫu chung.

d) Nhận xét: 90.2 = 180 chia hết cho 60 và 18 nên lấy 180 là mẫu chung.

Giải:

a) 120 là bội của 40 nên lấy 120 là mẫu chung.

\(\dfrac{11}{120};\dfrac{7}{40}=\dfrac{7.3}{40.3}=\dfrac{21}{120}.\)

b) Trước hết, rút gọn \(\dfrac{24}{146}=\dfrac{12}{73}.\)

\(\dfrac{12}{73}=\dfrac{12.13}{73.13}=\dfrac{156}{949}; \dfrac{6}{13}=\dfrac{6.73}{13.73}=\dfrac{438}{949}.\)

c) Nhận xét: 60.2 = 120 chia hết cho 30 và 40 nên lấy 120 là mẫu chung.

\(\dfrac{7}{30}=\dfrac{7.4}{30.4}=\dfrac{28}{120};\dfrac{13}{60}=\dfrac{13.2}{60.2}=\dfrac{26}{120};\dfrac{-9}{40}=\dfrac{-9.3}{40.3}=\dfrac{-127}{120}.\)

d) Nhận xét: 90.2 = 180 chia hết cho 60 và 18 nên lấy 180 là mẫu chung.

\(\dfrac{17}{60}=\dfrac{17.3}{60.3}=\dfrac{51}{180};\dfrac{-5}{18}=\dfrac{-5.10}{18.10}=\dfrac{-50}{180};\dfrac{-64}{90}=\dfrac{-64.2}{90.2}=\dfrac{-128}{180}.\)