Đăng ký

Giải bài 34 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Rút gọn các phân số chưa tối giản.

Giải:

a) \(\dfrac{-5}{5}=-1\) nên \(\dfrac{-5}{5}=\dfrac{-7}{7};\dfrac{8}{7};\)

b) \(3=\dfrac{3.30}{1.30}=\dfrac{90}{30};\dfrac{-3}{5}=\dfrac{-3.6}{5.6}=\dfrac{-18}{30};\dfrac{-5}{6}=\dfrac{-5.5}{6.5}=\dfrac{-25}{30};\)

c) \(\dfrac{-9}{7}=\dfrac{-9.15}{7.15}=\dfrac{-135}{105};\dfrac{-19}{15}=\dfrac{-19.7}{15.7}=\dfrac{-133}{105};-1=\dfrac{-105}{105}.\)

shoppe