Đăng ký

Giải bài 29 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số sau:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các phân số có mẫu số là các số nguyên tố cùng nhau thì mẫu chung là tích của hai số đó.

Giải:

a) \(\dfrac{3}{8}=\dfrac{3.27}{8.27}=\dfrac{81}{216};\)                   \(\dfrac{5}{27}=\dfrac{5.8}{27.8}=\dfrac{40}{216};\)

b) \(\dfrac{-2}{9}=\dfrac{(-2).25}{9.25}=\dfrac{-50}{225};\)          \(\dfrac{4}{25}=\dfrac{4.9}{25.9}=\dfrac{36}{225};\)

c) \(\dfrac{1}{15};\)                                           \(-6=\dfrac{-6}{1}=\dfrac{(-6).15}{1.15}=\dfrac{-90}{15}.\)