Đăng ký

Giải bài 28 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

a) Quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\dfrac{-3}{16};\dfrac{5}{24};\dfrac{-21}{56}\)

b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản? Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu.

Bước 2: Chia mẫu chung cho từng mẫu để tìm thừa số phụ (TSP).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Nếu phân số chưa tối giản thì rút gọn phân số trước khi quy đồng mẫu.

Giải:

a) BCNN(16, 24, 56) = 336.

Thừa số phụ tương ứng: 21; 14; 6.

\(\dfrac{-3}{16}=\dfrac{(-3).21}{16.21}=\dfrac{-63}{336};\)

\(\dfrac{5}{24}=\dfrac{5.14}{24.14}=\dfrac{70}{336};\)

\(\dfrac{-21}{56}=\dfrac{(-21).6}{56.6}=\dfrac{-126}{336}.\)

b) Trong các phân số đã cho, phân số \(\dfrac{-21}{56}\) chưa tối giản.

Ta có thể giải đơn giản bằng cách rút gọn phân số trước khi quy đồng mẫu.

Ta có: \(\dfrac{-21}{56}=\dfrac{-3}{8}\)

BCNN(16, 24, 8) = 48

Thừa số phụ tương ứng: 3; 2; 6

\(\dfrac{-3}{16}=\dfrac{(-3).3}{16.3}=\dfrac{-9}{48};\)

\(\dfrac{5}{24}=\dfrac{5.2}{24.2}=\dfrac{10}{48};\)

\(\dfrac{-21}{56}=\dfrac{-3}{8}=\dfrac{(-3).6}{8.6}=\dfrac{-18}{48}.\)