Đăng ký

Giải bài 31 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thực hiện quy đồng mẫu số các phân số để được các phân số cùng mãu sau đó so sánh.

Giải:

a) Ta có: \(\dfrac{-5}{14}=\dfrac{(-5).(-6)}{14.(-6)}=\dfrac{30}{-84};\)

Vậy: \(\dfrac{-5}{14}=\dfrac{30}{-84}.\)

b) \(\dfrac{-6}{102}=\dfrac{(-6):6}{102:6}=\dfrac{-1}{17};\dfrac{-9}{153}=\dfrac{(-9):9}{153:9}=\dfrac{-1}{17};\)

Vậy \(\dfrac{-6}{102}=\dfrac{-9}{153}.\)

shoppe