Đăng ký

Giải bài 22 trang 74 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b. Khi đó, ta cũng nối a là số liền trước của b.

Giải:

a) Số liền sau của số 2 là 3; của số -8 là -7; của số 0 là 1; của số -1 là 0.

b) Số liền trước của số -4 là -5; của số 0 là -1; của số 1 là 0; của số -25 là -26.

c) a = 0.