Đăng ký

Giải bài 19 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < ...2 b) ...15 < 0c) ...10 < ...6 d) ...3 < ...9
Hướng dẫn giải

Giải:

a) 0 < +2;                    c) -10 < -6 hoặc -10 < +6;

b) -15 < 0;                   d) +3 < +9 hoặc -3 < +9.