Đăng ký

Giải bài 18 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Trên trục số, điểm a nằm bên phải điểm 2 nên nó cũng nằm bên phải điểm 0. Vậy số a chắc chắn là số nguyên dương.

b) b < 3 thì b có thể là 0, 1, 2. Vậy số c không chắc chắn là số nguyên âm.

c) c > -1 thì c có thể là 0. Vậy số c không chắc chắn là số nguyên dương.

d) Trên trục số, điểm d nằm bên trái điểm -5 nên nó cũng nằm bên trái điểm 0. Vậy điểm d chắc chắn là số nguyên âm.