Đăng ký

Giải bài 20 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| - |-4| b) |-7| . |-3|c) |18| : |-6| d) |153| + |-53|
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tính giá trị tuyệt đối của các số nguyên sau đó thực hiện phép tính.

Giải:

a) |-8| - |-4| = 8 - 4 = 4b) |-7| . |-3| = 7.3 = 21c) |18| : |-6| = 18:6 = 3d) |153| + |-53| = 153 + 53 = 206