Đăng ký

Giải bài 21 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, |-5|, |3|, 4.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tính giá trị tuyệt đối của số nguyên (nếu có) rồi tìm số đối của nó.

Giải:

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 6 là -6.

|-5| = 5 nên số đối của |-5| là -5.

|-3| = 3 nên số đối của |-3| là -3.

Số đối của 4 là -4.

shoppe