Đăng ký

Giải bài 17 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số 0 là số nguyên.

Giải:

Không khẳng định được vì còn thiếu số 0.