Đăng ký

Giải bài 110 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong phép nhân a.b = c gọi:

   m là số dư cua a khi cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9,

   r là số dư của tích m.n khi chia cho 9, d là số dư của c khi chia cho 9.

Điền vào ô trống rồi so sánh r và d trong mỗi trường hợp sau:

a 78 64 72
b 47 59 21
c 3666 3776 1512
m 6    
n 2    
r 3    
d 3    

Hướng dẫn giải
a 78 64 72
b 47 59 21
c 3666 3776 1512
m 6 1 0
n 2 5 3
r 3 5 0
d 3 5 0

Trong mỗi trường hợp ta đều có r = d.

shoppe