Đăng ký

Giải bài 108 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Một số có tổng các chữ số chia cho 9 (cho 3) dư m thì số đó chia cho 9 (cho 3) cũng dư m.

Ví dụ: Số 1543 có tổng các chữ số bằng 1 + 5 + 4 + 3 = 13. Số 13 chia 9 dư 4 chia cho 3 dư 1. Do đó số 1543 chia cho 9 dư 4, chia cho 3 dư 1.

Tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 9, cho 3: 1546; 1527; 2468; \(10^{11}.\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số dư của một số khi chia cho 9, cho 3 chính là số dư của tổng các chữ số đó khi chia cho 9, cho 3.

Giải:

Vì 1 + 5 + 4 + 6 = 16 chia cho 9 dư 7, chia cho 3 dư 1

nên số 1546 chia cho 9 dư 7, chia cho 3 dư 1.

Vì 1 + 5 + 2 + 7 = 15 chia cho 9 dư 6, và chia hết cho 3

nên số 1527 chia cho 9 dư 6, và chia hết cho 3.

Vì 2 + 4 + 6 + 8 = 20 chia cho 9 dư 2, chia cho 3 dư 2

nên số 2468 chia cho 9 dư 2, chia cho 3 dư 2.

Số \(10^{11}\) có tổng các chữ số là 1 nên chia cho 9 dư 1, chia cho 3 dư 1.