Đăng ký

Giải bài 102 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho các số 3564; 4352; 6531; 6570; 1248

a) Viết tập hơp A các số chia hết cho 3 trong các số trên.

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên.

c) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

\(A \subset B\) khi và chỉ khi mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B:

Giải:

a) A = {3564; 6531; 6570; 1248};

b) B = {3564; 6570};

c) \(B \subset A.\)

shoppe