Đăng ký

Giải bài 105 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:

a) Chia hết cho 9

b) Chia hết cho 3 và không chia hết cho 9

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) Tìm 3 chữ số có tổng chia hết cho 9 rồi viết các số có 3 chữu số từ 3 chữ số đó.

b) Tìm 3 chữ số có tổng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 rồi viết các số có 3 chữ số từ 3 chữ số đó.

Giải:

a) Trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 có ba chữ số có tổng chia hết cho 9 là 4, 5, 0.

Do đó các số lập được là 450, 405, 540, 504.

b) Trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 có ba chữ số có tổng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là 4, 5, 3.

Do đó các số lập được là 453, 435, 543, 534, 345, 354.