Đăng ký

Giải bài 103 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không?

a) 1251 + 5316 ;

b) 5436 - 1324 ;

c) 1.2.3.4.5.6 + 27

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu mỗi số hạng của một tổng đều chia hết cho một số thì tổng cũng chia hết cho số đó.

Luu ý: Sử dụng các tính chất chia hết cho 3, cho 9.

Giải:

a) Chia hết cho 3, không chia hết cho 9.

b) Không chia hết cho 3, không chia hết cho 9.

c) Chia hết cho 3, chia hết cho 9.