Đăng ký

Giải bài 101 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

187; 1347; 2515; 6534; 93258

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Lưu ý: Một số chia hết cho 9 thì cũng chia hết cho 3.

Giải:

Vậy: 

Các số chia hết cho 3 là: 1347, 6534, 93258.

Các số chia hết cho 9 là: 6534, 93258.